Pwy ydyn ni?

Enw: Sioned Treharne
Oed: 24
Yn wreiddiol o: Caerdydd

Pan nad yn ymgyrchu dros Blaid Ifanc, sut wyt ti’n treulio dy amser?

Rwy’n gweithio fel golygydd cyfrwng Cymraeg yn CBAC o ddydd i ddydd. Fy mhrif ddiddordebau y tu hwnt i Plaid Ifanc yw cadw’n heini (rwy’n chwarae pêl-rwyd ymhlith pethau eraill), treulio amser gyda theulu a ffrindiau, darllen a mynd i’r theatr/sinema/cyngherddau. Rwy hefyd yn aelod o gôr yma yng Nghaerdydd.

Rwyt ti’n cynnal cinio arbennig ac yn cael gwahodd 4 person arbennig yn hanes y byd i ymuno â ti. Pwy fydden nhw, a pham?

1. Fy hen dad-cu, David Emlyn Thomas, a oedd yn aelod seneddol dros Aberdâr yn yr 1940au. Roedd yn lladmerydd brwd dros hawliau glowyr yn yr ardal, ac mae fy mam-gu wedi siarad amdano â balchder dros y blynyddoedd.
2. Eric Whitacre – cerddor a chyfansoddwr. Mae ei gerddoriaeth yn gallu gweddnewid fy niwrnod.
3. Mererid Hopwood. Menyw sydd â’r gallu i drin geiriau mewn modd trawiadol a bythgofiadwy. Rwyf hefyd wedi ei chlywed yn trafod ei safbwynt ar heddychiaeth sawl gwaith – rhywbeth sy’n bwysig iawn i mi.
4. Marie Curie – menyw benderfynol, ddiymhongar a chymwynasgar.

Pam Plaid Cymru?

Sylweddolais yn sylfaenol mai Plaid Cymru yw’r unig blaid wleidyddol fydd yn rhoi buddiannau Cymru’n gyntaf – bob tro, yn ddi-ffael.