Ydy Llywodraeth y DU yn gallu pasio’r cytundeb drafft drwy Dŷ’r Cyffredin?

Wrth gwrs, dyfalu’n unig yw hyn yn y bôn. Ond gallwn awgrymu sut bydd pethau’n edrych heb ormod o drafferth. I ddechrau, y ffordd orau o ddeall sut bydd y siambr yn Nhŷ’r Cyffredin yn pleidleisio yw ystyried datganiadau’r pleidiau…

Comment Read more

Beth yn y byd yw’r Cytundeb Ymadael?

Ar goll braidd gyda’r drafft o’r Cytundeb Ymadael? Dyma ni’n egluro… Beth yw’r cytundeb drafft? Mae’r cytundeb drafft yn amlinellu’r broses ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd. Bydd y manylion ynglŷn â masnach, er enghraifft, yn cael eu penderfynu’n derfynol…

Comment Read more

Hanes pobl dduon yw hanes Cymru – felly pam ei fod yn anweledig?

Ein cyd-gadeirydd, Fflur Arwel, sy’n adlewyrchu ar mis hanes pobl dduon yng Nghymru – a beth sydd yn parhau i fod ar goll yn ein dealltwriaeth ni o hanes Cymru. Pob mis Hydref dathlwn Mis Hanes Pobl Dduon yng Nghymru….

Comment Read more

Gwyrddaidd – Bywyd di-blastig

I’r rheiny sydd yng Nghaerdydd a’r cyffuniau mae’r wythnos hon yn un pwysig yn siwrnai ymwybyddiaeth amgylcheddol y ddinas. Rydym wedi darganfod beth yw lleoliad y siop newydd di-wastraff, di-blastig Ripplesef y stryd fyrlumus Albany Road. Am enw perffaith i’r…

Comment Read more

Dyma pam mae angen Pleidlais y Bobl arnom ni.

“Cred y mwyafrif o aelodau ifanc y Blaid hon” meddais, gyda’m llais yn adleisio drwy neuadd y gynhadledd, “y bydd Brexit caled yn niweidiol i’n dyfodol”. Gan edrych yn ôl dros wythnos yn ddiweddarach, rwy’n cofio sefyll yno yn chwys…

Comment Read more

Datganiad ar ganlyniad arweinyddiaeth Plaid Cymru

Llongyfarchiadau gwresog i Adam Price ar gael ei ethol yn Arweinydd Plaid Cymru. Wedi gornest arweinyddol sydd wedi tanio a herio ein haelodau, mae Plaid Ifanc yn edrych ymlaen at weithio ar y cyd ag Adam i wireddu ein hamcanion…

Comment Read more

Dros pwy ddylwn ni i bleidleisio yn ras arweinyddaeth Plaid Cymru?

Tri ymgeisydd. Tri dewis. Un Blaid. Mae papurau pleidleisio ar gyfer etholiad arweinyddol Plaid Cymru wedi eu danfon ac mae’r aelodau yn brysur pleidleisio. Wyt ti dal yn ansicr dros bwy i fwrw dy bleidlais gyntaf a’th ail bleidlais? Fe…

Comment Read more

Yn y “niche”

Polly Manning, Swyddog Menywod Plaid Ifanc (2017-18) sy’n adlewyrchu ar y tueddiad diweddar i sarhau materion lleiafrifol o fewn y mudiad cenedlaethol yng Nghymru gan holi os oes wir ffordd i ni anwybyddu’r personol sydd yn y gwleidyddol? Rwyf wedi…

Comment Read more

Fy mhrofiad cyntaf gyda Plaid Ifanc!

Mis Medi fe fynychodd Nia Davies, 17 mlwydd oed o Dredegar ym Mlaenau Gwent, ei digwyddiad Plaid Ifanc cyntaf – ein Ysgol Haf. Dyma oedd ei theimladau hi ar ôl mynychu’r gweithdy ar ymgyrchu cymunedol gyda’r actifydd Sahar Al-Faifi… Hwn…

Comment Read more

Etholiad Arweinyddol Plaid Cymru – datganiad gan Blaid Ifanc

Mae’n siwr eich bod chi gyd yn ymwybodol fod Plaid Cymru ar ganol etholiad arweinyddol ar hyn o bryd. Fe fydd Plaid Ifanc yn gwbl niwtral yn ystod yr etholiad hwn. Ni fyddwn ni nac ein canghennau yn cefnogi un…

Comment Read more