Maniffestos – Swyddog Cyfathrebu (is-etholiad)

Cyfle i ti ethol Swyddog Cyfathrebu newydd i Blaid Ifanc! Darllena’r manifestos a phleidleisa isod!


Aaron Clwyd Jones

Rwyf wedi bod yn aelod o Blaid Ifanc ers 24 Mehefin 2016. Yn amlwg, mae’r trychineb sydd ar y gorwel wedi fy ngalw i weithredu. Dros y tair blynedd a hanner diwethaf, rwyf wedi gweithio i sefydlu cangen Plaid Ifanc yn Ynys Môn, lle rwyf wedi bod yn Is-gadeirydd ac yn Ysgrifennydd. Hoffwn feddwl fy mod yn aelod brwdfrydig o’r mudiad, ac erbyn hyn, teimlaf fy mod yn gallu cyfrannu ymhellach fel Swyddog Cyfathrebu.

Heb amheuaeth, mae problem gan Gymru. Gellir dweud bod gan ein pobl berthynas ddi-hid â gwleidyddiaeth genedlaethol. Gwlad lle mae llai na 50% o’r etholwyr yn pleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad. Gwlad lle, hyd nes yn ddiweddar, roedd llai na hanner y bobl mewn arolwg yn gwybod bod y GIG (NHS) wedi’i ddatganoli i Gymru ers 20 mlynedd, a’i fod wedi’i reoli gan lywodraeth Lafur yng Nghaerdydd. Gwlad lle nad yw’r cyhoedd yn adnabod ein gwleidyddion nac aelodau ein llywodraeth. Gwlad lle derbyniodd plaid adain-dde o Loegr 12.5% o’r bleidlais yn 2015, gan ethol aelodau i’r Senedd. Gwlad a wnaeth bleidleisio i adael yr UE, a thros lywodraeth Lafur arall sydd heb unrhyw ideoleg. Mae addurniadau datganoli i’w gweld yma yng Nghymru. Mae Senedd a Phrif Weinidog gennym, ond nid yw’r sefydliadau sifig sylfaenol sydd eu hangen ar unrhyw ddemocratiaeth – sy’n rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd neu’n craffu ar faterion cyfoes Cymru – i’w gweld yn unman. Heb hyn, mae hunan-ddadansoddiad yn gyfan gwbl absennol.

Yn ein hargyfwng presennol, mae’r llywodraeth Lafur yn gwrthod brwydro dros ddatganoli darlledu neu ddysgu hanes Cymru yn ein hysgolion. Yr unig adnodd effeithiol sydd gennym i estyn allan a rhannu gwybodaeth yw drwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Fy amcanion:

– Yn gyntaf, sicrhau bod ein haelodau yn cael eu diweddaru am ein gwaith ac yn cael pob cyfle i gymryd rhan yn ymgyrchoedd neu ddigwyddiadau cymdeithasol Plaid Ifanc. Credaf fod angen gwneud mwy i hyrwyddo gweithgareddau etholiadol, nid yn unig ymhlith ein haelodau ond ymhlith y cyhoedd, gan roi cyfle go iawn i’n cyflwyno ein hun fel mudiad gweithgar sy’n ffynnu.

-Yn ail, mae angen i ni gynhyrchu mwy o’n cynnwys ein hun (erthyglau, podlediadau ayyb.) i wella ein gallu i gysylltu â phobl ifanc ledled Cymru, gan adeiladu ar waith Swyddogion Cyfathrebu y gorffennol. Fel mudiad, mae angen i’n ‘brand’ fod yn fwy amlwg ar y cyfryngau cymdeithasol cyn y bydd y cyfryngau traddodiadol yn ein cydnabod. Fel y dywedais yn gynharach, nid yw’r cyfryngau hyn yn craffu ar faterion cyfoes yng Nghymru mewn modd pwrpasol.

-Yn drydydd, hoffwn weld mwy o ganghennau ac aelodau ym mhob rhan o Gymru. Mae gennym gyfle go iawn, ar hyn o bryd, i ddenu cefnogaeth y bobl ifanc mwyaf deallus yng Nghymru.

O fewn y Blaid a thu hwnt, mae cenhedlaeth gyfan yn dyheu am ffordd flaengar ac arloesol o ddianc rhag degawdau o ddirywiad, esgeulustod ac anhrefn. Dim ond ni all gynnig yr atebion, ac mae angen i ni estyn allan heddiw yn fwy nag erioed. Diolch.


Hugh Kocan

Shwmae, Hugh ydw i, a hoffwn gael fy ethol yn Swyddog Cyfathrebu newydd Plaid Ifanc. Ar hyn o bryd, rwy’n gwneud gradd Meistr ym Mhrifysgol Caerdydd, yn astudio Llywodraethiant a Gwleidyddiaeth Cymru. Mae gennyf ddiddordeb mawr yng ngwleidyddiaeth Cymru a materion cyfoes gwledydd eraill.

Rwyf yn aelod gweithgar o Blaid Cymru, ac wedi bod yn aelod ers 2015. Ers hynny, rwyf wedi bod yn Gadeirydd cangen Plaid Ifanc yn Abertawe, ac wedi cael fy ethol yn gynrychiolydd ar ran Plaid Ifanc yng nghynhadledd UCM Cymru ym mis Mawrth.

Rwyf wedi hyrwyddo Plaid yn gyson yng nghyd-destun gwleidyddiaeth myfyrywyr, a gobeithio y byddaf yn parhau â hyn yn y dyfodol. Y prif brofiad sydd gennyf gyda’r cyfryngau cymdeithasol yw rhedeg cyfrif Twitter @thatsdevolved. Mae fy ngwaith gyda’r cyfrif hwn, yn cyfathrebu â chriw mawr ac amrywiol o ddilynwyr, wedi fy ngalluogi i ddysgu sut i gyfathrebu â chynulleidfa eang. Rwyf hefyd wedi bod yn gyfrifol am ddwy ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol mewn etholiadau myfyrwyr, ac felly mae gennyf brofiad o ddefnyddio Facebook a Twitter i gysylltu â chefnogwyr.

Yn gyffredinol, teimlaf fy mod yn gallu defnyddio dulliau cyfathrebu modern yn hyderus i feithrin cefnogaeth. Yn ogystal â hyn, fel aelod o Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol Plaid Ifanc, credaf y byddai lleoliad fy nghartref o fantais i ni. Gan fy mod yn byw yn y De Ddwyrain, rwyf yn gallu cyrraedd Sir Fynwy, Brycheiniog a Sir Faesyfed, a threfi cymoedd y Dwyrain (fel Merthyr Tudful a Glyn Ebwy) yn hawdd iawn.

Ar hyn o bryd, nid oes cynrychiolaeth gan Plaid Ifanc yn yr ardaloedd hyn, a chredaf y byddwn yn gallu helpu i sefydlu canghennau yma. Gobeithiaf fod fy nealltwriaeth o faterion cyfoes yng Nghymru, yn ogystal â’m profiad o ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, yn dangos pam y byddwn yn Swyddog Cyfathrebu llwyddiannus. Diolch yn fawr.


Clicia yma i bleidleisio ar-lein ar gyfer Swyddog Menywod a Swyddog Cyfathrebu newydd Plaid Ifanc.

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *