Nadolig Llawen gan Blaid Ifanc

Mae Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol Plaid Ifanc yn anfon ein cofion cynhesaf i’n holl aelodau dros gyfnod yr ŵyl – Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda! Diolch i bob un ohonoch am eich gwaith caled drwy’r flwyddyn gyfan.

Yr adeg hon o’r flwyddyn, gall fod yn anodd iawn amgyffred y byd rydyn ni’n byw ynddo. Yng nghanol cyffro a gormodedd mis Rhagfyr, mae’n amhosibl peidio â meddwl am yr angen a’r dioddef ar stepen y drws ac ar draws y byd.

Mae Brexit wedi hawlio’r holl sylw yn y newyddion yn 2018; ond mae’r gwrthdaro yn y Dwyrain Canol, sy’n parhau i ddinistrio bywydau a gwneud miloedd o bobl yn ddigartref, wedi diflannu o’r penawdau. Rydyn ni’n clywed llawer mwy am y 1922 Committee na’r argyfwng dyngarol yn Yemen, lle mae miliynau o bobl yn newynu mewn gwlad sydd wedi’i difa gan ryfel. Eleni, nodwyd 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf; ond prin iawn yw’r sylw a roddir i drefniant y Wladwriaeth Brydeinig i werthu arfau i Saudi Arabia, a goblygiadau hyn i ryfel Yemen. Beth am y gymuned Gwrdaidd, a’i brwydr i ennill hunan-benderfyniad a chyfiawnder cymdeithasol? A ydyn ni wedi anghofio, hefyd, am y carcharorion gwleidyddol yng Nghatalwnia, a’r rheini sydd wedi’u halltudio am
gynnal pleidlais ddemocrataidd ar annibyniaeth?

Yn y cyfamser, yng Nghymru, mae mwy a mwy o bobl yn mynd yn ddigartref – effaith uniongyrchol polisi llymder y llywodraeth Dorïaidd yn San Steffan. Mae’r angen am fanciau bwyd wedi cynyddu’n syfrdanol, ac mae tlodi go iawn wedi bwrw cymunedau Cymru sydd wedi’u hesgeuluso. Dros y cyfnod diweddar, mae polisi amgylchedd anghyfeillgar (hostile environment) y Torïaid wedi arwain at fwy a mwy o bobl yn byw mewn ofn o gael eu cadw mewn dalfa neu eu halltudio. Nid yw argyfwng Brexit, chwaith, yn addo dyfodol disglair i bobl Cymru. Gwaeth fyth yw’r adroddiadau diweddar, sy’n awgrymu bod mudiadau adain-dde yn targedu Cymru i ennill cefnogaeth yma.

Does dim dwywaith nad yw hyn oll yn creu darlun digon digalon, ac yn arwain at deimlad o anobaith a diymadferthedd.

Sut dylen ni ymateb i hyn?

Drwy barhau i gydsefyll â phawb sy’n galw am ryddid cymdeithasol a gwleidyddol ym mhob rhan o’r byd. Peidiwch byth â dibrisio cymaint mae mynegi cefnogaeth yn gallu ei olygu.

Drwy godi ymwybyddiaeth am yr holl bobl sy’n byw dan gwmwl dyfodol ansicr, a rhoi pwysau ar y rhai mewn grym i ddiddymu eu dull hen ffasiwn a chreulon o drin mudwyr – bodau dynol, fel ni. Drwy wneud popeth o fewn ein gallu i herio rhagfarn o bob math, a sicrhau nad yw syniadau adain-dde yn bwrw eu gwreiddiau yma yng Nghymru. Drwy sylweddoli na fyddwn yn gwireddu cymdeithas deg heb gynnwys pob un o’n dinasyddion yn y drafodaeth. Drwy hyrwyddo goddefgarwch a pharch yn ein gweithredoedd, hyd yn oed pan fyddwn yn wynebu atgasedd.

Gobeithiwn y byddwch yn ymuno â ni yn ein hymdrechion y flwyddyn nesaf. Mae cenedlaethau’r dyfodol yn dibynnu arnon ni i ysgwyddo ein cyfrifoldebau, a chwarae ein rhan wrth lunio dyfodol ein gwlad.

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *