Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2017

Swyddog Merched Plaid Ifanc, Angharad Lewis, sydd yn rhannu ei syniadau ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2017. 


Thema Diwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni yw #BeBoldforChange. Bydd angen i ni fod yn feiddgar ac eofn hefyd os ydym am greu byd ble mae merched yn rhydd o unrhyw ormes yn seiliedig ar rywedd.

Yn ddiweddar mae fel petawn ni wedi bod yn mynd am yn ôl. Mae ethol Donald Trump fel Arlywydd yr Unol Daleithiau, er gwaethaf iddo frolio ar gamera am gyflawni ymosodiadau rhywiol a’i hanes hir annifyr o wneud y merched o’i gwmpas yn wrthrychau rhywiol,  ond wedi llwyddo i hyfhau’r rheiny sydd yn rhannu ei ddaliadau. Does dim syndod ei fod wedi apwyntio cabinet sydd yn fwy gwyn a gwrywaidd na a welwyd dan unrhyw arlywydd UDA ers Reagan. O fewn dyddiau o fod mewn grym fe arwyddodd orchymyn gweithredol sydd yn rhwystro unrhyw sefydliad sy’n cynnig gwybodaeth am erthyliad rhag derbyn arian ffederal. Bydd y dadariannau hyn o sefydliadau iechyd atgenhedlol o amgylch y byd yn ei wneud yn anoddach fyth i fenywod gael mynediad at y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt. Bydd menywod yn marw o ganlyniad.

Yn Senedd Ewrop roedd rhaid i’r ASE Sosialaidd Iratxe Garcia Perez ddadlau yn erbyn honiadau yr ASE asgell dde o Wlad Pwyl Janusz Korwin-Mikke a ddywedodd fod rhaid i ferched ennill llai o gyflog na dynion am eu bod yn ‘wannach, yn llai, ac yn llai deallus’. Mae’n teimlo mor rhwystredig fod rhaid i ferched, yn 2017, barhau i ymladd am barch mwyaf sylfaenol.

Yn y DG, mae ganddom Brif Weinidog benywaidd, ond nid yw ei chabinet hi eto yn gytbwys rhwng y rhywiau ac, er gwaethaf ychydig o rethreg cadarnhaol, mae diffyg gweithredu wedi bod i fynd i’r afael a materion megis y bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Beth bynnag, ein Ysgrifennydd Tramor a’n cynrychiolydd i’r byd yw Boris Johnson, clown sydd wedi honni mewn joc fod menywod ond yn mynd i’r brifysgol er mwyn dod o hyd i ddyn i briodi.

Yn y cyd destun hyn o dwf mewn rywiaeth a chasineb at ferched o fewn bywyd cyhoeddus, mae’n bwysicach nag erioed i symudiad cenedlaethol Cymru lunio ei thrywydd unigryw ei hunan. Mae rhaid i Blaid Cymru fod yn well na’n gwrthwynebwyr gwleidyddol. Mae’n rhaid i egwyddorion o gydraddoldeb a chyfiawnder aros wrth galon ein ymgyrchu. Ni all symudiad gwleidyddol fod yn gwbl drawsnewidiol oni bai ei fod yn ymroddedig i ddiddymu gormes sy’n seiliedig ar rywedd.

Mewn cyfnod ble mae ein cenedl yn wynebu bygythiad dirfodol, mae’n hawdd i ni anghofio am gydraddoldeb rhywedd. Mae’r Deyrnas Gyfunol yn gadael yr Undeb Ewropeaidd yn bygwth ein setliad datganoli, ein economi, a’n hunaniaeth genedlaethol. Wrth i ni geisio amddiffyn Cymru rhag cael ei llyncu i mewn i’r bwystfil ‘EnglandandWales’, sut allwn ni barhau i wneud yn siwr ein bod yn ymladd dros Gymru fwy cydradd?

Yn y pendraw, daw i lawr at un cwestiwn. A fyddwn i yn dymuno am Gymru rydd fyddai’n cael ei rhedeg gan ddynion ac yn ailadrodd yr un system o ormes? Beth fyddai’r pwynt?

Os nad yw ein cenedlaetholdeb ni yn ffeminist, mae’n ddiwerth. 

Gall y daith o’n blaenau ni, bobl ifanc blaengar, edrych yn anodd. Bydd rhaid i ni ymdopi a delio gyda cynydd mewn anoddefgarwch, cenedlaetholdeb Brydeinig a thwf mewn casineb yn erbyn merched o fewn gwleidyddiaeth. Bydd rhaid ymladd hefyd i sicrhau fod lle yn cael ei wneud ar gyfer cyfranogiad merched yn ein mudiad ein hunain.

Ond eto gallwn gymryd ysbrydoliaeth a chryfder ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod drwy wybod fod menywod, ar draws y byd, yn dod at ei gilydd i sicrhau fod ein lleisiau ni yn cael ei clywed. Gyda’n gilydd, byddwn yn eofn.

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *