Bant i Frwsel!

Yn ddiweddar aeth Liam Bowen, cynrychiolydd cangen Caerdydd, i Frwsel er mwyn cwrdd ag aelodau EFAy. Dyma’i flog yn sôn am ei daith…

 

Bues i’n ddigon ffodus dros y penwythnos diwetha’ i fynd ar fy ‘Plaid Misson’ gynta’ dros y Blaid Ifanc. Hyd yn hyn, rwy’ wedi clywed am rhai yn mynd i weld haul Barcelona, Falensia a Gwlad y Basg, felly roeddwn braidd yn siomedig pan weles i ragolwg o law a gwyntoedd trwm ym Mrwsel! I’r rhai sy’n fy adnabod i, ni fyddai’n syndod mawr fy mod i wedi gadel y trefniadau mor hwyr hyd nes i brisiau’r awyren draw a nôl costi tua £250+. Felly, teithio ar fws i Lundain oedd y cam cyntaf cyn teithio ar fws dros nos i Frwsel wrth gymryd y Fferi o Dover i Calais. Do, fe gymerodd hyn lot fwy o amser (ac amynedd), ond gyda bws i Frwsel ond yn costi £10 – Sai’n Cwyno.

efay Nod y daith yn bennaf oedd cadw cysylltiadau cryf gyda rhai o bartïon ifanc asgell chwith Ewrop sydd yn syrthio o dan faner EFAy, sef adran ifanc, Cynghrair Rhydd Ewrop. Mudiad Ieuenctid yw hwn sy’n bartneriaeth o sefydliadau, mudiadau neu bleidiau gwleidyddol sy’n ceisio diogelu a hyrwyddo’r amrywiaeth diwylliannol, ieithyddol a chenedlaethol o fewn Ewrop. Maent yn gwneud gwaith arbennig ar draws Ewrop ac yn hoff iawn o Jill Evans ein ASE.

Cafodd y cyfarfod ei alw gan JERC – Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya, sef asgell ifanc Esquerra Republicana de Catalunya. Plaid Weriniaethol, Asgell Chwith Catalaneg yw’r rhain, sy’n rhan o’r ymgyrch gref i gael Annibyniaeth i Gatalonia. Teitl y cyfarfod oedd, ‘Youth For the Democratic Revolution’ ac roeddwn am gymryd rhan mewn nifer o ddadleuon a sgyrsiau difyr a dwys ar yr hwn gallwn ni wneud, fel mudiadau ifanc i wella ein gwledydd lleiafrifol ac Ewrop.

Roeddwn yn edrych ymlaen yn arw i gwrdd â phawb a dechrau ar y gwaith ond wrth gyrraedd yr adeiladau ysblennydd (Drud!!!) – Senedd Ewrop, dim ond un peth oedd ar fy meddwl a hynny oedd y llun a welais ar Facebook, llun Aylan Kurdi! Rhaid i mi gyfaddef, wnes i rannu’r llun hynny fy hunan, mewn ‘rant’ eitha grac ac emosiynol ar fy Facebook. Roeddwn i ffaelu credu bod y llun hwn o Fabi unig, llonydd wedi cael ei ddefnyddio mewn ffordd mor dactegol gan Bapurau Newyddion oedd wedi gwthio propaganda o gasineb a hiliaeth am y ffoaduriaid ers y cychwyn. Rwyf fawr yn gobeithio bod y sefyllfa anfaddeuol hon wedi rhoi ysgytwad i’r bobl oedd mor gyflym i’w barnu ac ymosod arnynt – A bydd wastad croeso i un neu ddau deulu ym Mhontyberem!

Felly ar ôl cryn dipyn o drafod am sefyllfa fregus y ffoaduriaid ymlaen at y cyflwyniadau! Yn ddiarwybod i mi, roedd rhaid i mi roi cyflwyniad o Blaid Cymru ac ar y problemau sy’n ein hwynebu. Felly roeddwn yn hapus iawn i weld Dan, sydd yn gweithio i EFAy ar hyn o bryd, yn cerdded trwy’r drws gan fod ef yn gwybod lot mwy na fi. Clywsom gan chwe aelod o JERC, Adrian a Asier o Gazte Abertzaleak – Gwlad y Basg, Sebastian ac Anna o Denmark a Hanna o’r Ffindir. Roedd yn ddiddorol i glywed am sefyllfaoedd gwahanol y Chwith o fewn Ewrop a’u cymharu gyda’n sefyllfa ni.

Cafodd y ddadl gyntaf ei selio ar Ddiffyg Democrataidd (Democratic Deficit). Cafodd ei arwain gan Max Zanartu o JERC a thrafodom y diffyg o fewn Democratiaeth yn yr Undeb Ewropeaidd heddiw. Siaradom yn ddwys ar Argyfwng Groeg a sut roedd pwerau mawr Ewrop, megis yr Almaen yn gallu eu gwthio a’u bwlio. Gwnaethpwyd pwynt arbennig gan un aelod o’r sgwrs pan ddywedwyd bod y diffyg Democrataidd hwn yn rhywbeth sydd yn cael ei weld o’r gwaelod i fyny a defnyddiwyd sefyllfa ni ac yr Alban yn bennaf, le cafwyd dros Ugain mlynedd, ers 1979, o’r Ceidwadwyr yn ein rheoli ni, heb fyth ennill etholiad yn ein gwledydd. Wrth gwrs, dim ond un ateb sydd i hyn? Stopio gadael i’r lleiafrif rheoli’r mwyafrif yn San Steffan a datgysylltu yn gyfan gwbl.

europeYna, cawsom daith o amgylch Senedd Ewrop. Roedd y Senedd ei hunain yn enfawr ac yn ddigon modern, ond wrth ystyried mai dim ond tua unwaith y mis y mae hi yn cael ei ddefnyddio (Gyda’r cyfarfodydd pwysig i gyd yn Strasbwrg) gwastraff arian oedd llawer o’r hyn oedd i’w weld. Roedd y daith o amgylch y senedd yn hir ac ar ôl bod ar ddihun ar fws am tua chwe awr, gwych oedd cerdded rownd cornel a chael fy nihuno gan y llun prydferth hwn – Jill Evans ASE yn sicrhau bod PAWB yn ymwybodol o Gymru fach ym Mrwsel…

Nesaf, bûm yn ffodus i gael darlith gan Marc Sanjaume ar ffyrdd newydd o Ddemocratiaeth tu fewn i fframwaith Ewrop. Gwyddonydd Gwleidyddol ac Ymchwilydd ym Mhrifysgol, Université du Québec à Montréal. Trafodom yr hyn oedd angen i Wlad leiafrifol lwyddo o fewn Ewrop a sut roedd y pŵer oedd ganddynt wedi datganoli eisoes pan dan reolaeth yn helpu’r nod o gael Annibyniaeth. Siom enfawr oedd gweld pa mor isel oedd Cymru yn graddio ar y graff o bwerau datganoledig sydd gennym wrth gymharu â’r gwledydd eraill a hefyd, ein bod ni ddim hyd yn oed ar y rhestr o wledydd gyda’r siawns am annibyniaeth. Rydym ni fel Gwlad, dan arweiniant Carwyn Jones y Diogyn yn gadael ein hunain lawr ar yr hyn sy’n bosib i ni. Mae Llafur ‘Cymru’ yn canolbwyntio gormod ar fodloni eu meistri yn Lloegr ac mae’r Cymry yn dioddef. Dim ond Plaid Cymru gall rhoi ni yn gyntaf a sicrhau ein bod ni yn cyflawni ein Potensial.

Dilynwyd y ddarlith ddifyr hon gan noson o ymlacio (ac yfed) mewn tafarn yng nghanol Brwsel. Parhaodd y trafod gwleidyddol tan oriau man y bore, ond nid oedd fy afu bach i yn ddim cystadleuaeth i’r Catalaniaid oedd dal i yfed Tequila yn bell ar ôl i mi gwympo i gysgu.

 

pobl 1Ar ôl noson o gwsg defnyddiol iawn, cawsom ein dadl ddiwethaf ar fore Sadwrn dan arweiniant Silvio Falcon, sef un o Wyddonwyr ac Ymgynghorwyr Gwleidyddol ERC yn Ewrop. Roedd y sgwrs wedi ei selio ar Annibyniaeth i Gatalonia a chefais fy nghyffroi gan y newyddion oedd gan Silvio i rannu. Dywedodd Silivio y dylai Catalonia fod yn annibynnol o fewn deunaw mis os mi fydd y glymblaid Junts pêl Si yn ennill mwyafrif yn Etholiadau Catalonia ar ddiwedd y mis. Mae’r glymblaid Junts pêl Si yn cynnwys partïon asgell dde, ganolig a’r chwith (ERC) sydd am weld Catalonia’n annibynnol. Dywedodd bod y glymblaid yn brysur tu ôl i’r llennu yn cynllunio a chyflwyno rhaglenni gwleidyddol i Gatalonia Rydd. Dywedodd Silvio “Rhaid sicrhau bod yr arian yn eu lle ac yna, mi fydd hi’n rhwydd’. Mae Catalonia wedi arfer gyda thriciau brwnt Sbaen sydd yn debyg i’r rhai a gwelwyd yn yr Alban y flwyddyn ddiwethaf e.e. unbennaeth a thuedd ar y papurau newydd ac yn y cyfryngau. Mi fyddai’r Catalaniaid yn barod i alw UDI – Datganiad Unochrog o Annibyniaeth petai hi’n dod i hynny, a phetai’r arian yn eu lle, mae Silvio a gweddill y Catalaniaid yn ddigon ffyddiog fe enillant nhw’r ymgyrch.

Wedi’r ddadl ddiwethaf roedd yn amser troi am adref. Profiad gwych a hoffwn ddiolch i holl aelodau JERC a’r partïon eraill am fy ysbrydoli i gadw’r fflam yn fyw yng Nghymru fach.

Roedd hi’n anodd iawn ar adegau i glywed y bwrlwm ac yr egni oedd tu ôl i’r ymgyrch hynny wrth gymharu ar sefyllfa ni yng Nghymru. Gallwn ond freuddwydio am weld cwpwl o filoedd yn gorymdeithio o amgylch Caerdydd, heb sôn am y filiwn oedd yn Barcelona yn ymgyrchu’r flwyddyn ddiwethaf. Rhaid i ni fel Cymry sylweddoli bod gwell i gael na’r hyn sydd gennym ar hyn o bryd. Beth sydd mor arbennig ar fod yn ddibynnol? Rydym yn wlad fach ond yn un balch gyda’r gallu i fod yn gryf a llewyrchus o dan yr amodau cywir. Yr unig ffordd i sicrhau hyn yw pleidleisio dros y Blaid fyddai’n rhoi Cymru’n gyntaf ar bob achlysur – Plaid Cymru.

Visca Catalunya Lliure! #CymruRydd

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *