Yr Wythnos a fu

Aled Morgan Hughes, Cadeirydd Plaid Cymru Ifanc, yn sôn am y llwyddiannau na ddylid eu diystyried yn yr etholiad diweddar.

Leanne Wood, gyda Phlaid Ifanc, Aberystwyth
“A week is a long time in politics”- ymddiheuriadau am y cliché, ond dwi’n siŵr bod nifer ohonoch yn cytuno bu’r wythnos ddiwethaf yma yn ryw roller coaster emosiynnol fwyaf bisâr. Heb ddweud celwydd, does dim dwywaith i mi, mae’r teimlad amlycaf y bore Gwener blinedig yno ar ôl yr Etholiad oedd siom. Serch y ffaith bu i Blaid gadw ei gafael ar 3 sedd, bodolai rhyw flas chwerw o rwystredigaeth- rhywbeth na gafodd ei helpu mae’n siŵr gan oresgyniad y Torïaid i rym, ynghyd a rhyw genfigen o lwyddiant yr SNP yn yr Alban. Ymddangosai bod yr oriau di-ben-draw o ganfasio, taflennu, ac wrth gwrs, Tweetio ffyrnig, heb ddod i unrhyw fudd.

Buasai fath gyflwr o hunan dosturi a diymadferthedd yn ymdroi o’n hamgylch am ychydig ddyddiau- fel rhyw hangover ‘styfnig, tra byddai’r ysgogiadau i brynu ticed unffordd i Glasgow yn profi ar adegau rhy ddeniadol i’w hanwybyddu. Serch hynny, yn araf bach, wrth araf dadflino dechreuodd rhyw don o oleuni dorri trwy’r digalondid- sylweddoliad nad oedd, ac nad yw pethau mor wael ag ofnwyd yn y dechrau. Natur ddynol yw hi i fod rhyw barod i flaenoriaethu methiannau o flaen cynnydd- a jiawch erioed, mae gennym ni ddigon i fod yn falch ohono.

Gan ethol Liz Saville Roberts fel ein Haelod Seneddol benywaidd cyntaf, gan ymuno gyda Hywel a Johnny, bydd gennym ni grŵp hynod gryf o ASau ar feinciau gwyrdd San Steffan, a fydd yn parhau i ymladd yn ddiflino dros Gymru- a hynny ochr yn ochr gyda llais ein cefnderoedd Albanaidd na fentrai Cameron eu hanwybyddu bellach. O safbwynt y canlyniadau, roedd hi ymhell o fod yn fethiant diarbed ychwaith- er na fu unrhyw enillion, yng Ngheredigion a Môn, gwthiwyd yr wrthbleidiau i banig llwyr, tra mewn ardaloedd megis Llanelli, Pontypridd, Caerdydd, Wrecsam a’r Rhondda (i enwi ond rhai!) gosodwyd llwyfannau cadarn iawn ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol Cymreig flwyddyn nesaf.

Gellir gwneud yr un ddadl am y proffil enfawr y mae’r etholiad yma wedi helpu creu i Leanne Wood- o bosib un o agweddau fwyaf nodweddiadol ymgyrch y Blaid dros y misoedd diwethaf. Wrth gael ei henwi yn arweinydd fwyaf poblogaidd Prydain, rwyf wedi cael yr anrhydedd bersonol o weld ei phoblogrwydd ar lawr gwlad, gyda’i ymddangosiad ar gampws Aberystwyth yn creu ffanffer a buzz digynsail ymysg y myfyrwyr a staff- ffenomena gafodd ei ail-fyw mewn pentrefi a threfi dro ar ôl ar hyd a lled Cymru trwy gydol yr ymgyrch. Does dim amheuaeth bydd ei phoblogrwydd, ynghyd a’i angerdd digynsail am Gymru, yn offeryn hollbwysig ar gyfer ein llwyddiannau dros y flwyddyn nesaf.

Yn olaf, mae’r ymgyrch etholiadol hefyd wedi cynnig hwb amhrisiadwy i Blaid Cymru Ifanc hefyd. Gydag Glenn Page serenu yn ei berfformiad arbennig ar Ddadleuon yr Arweinwyr Ifanc, i eitem Vice arnom; mae ein gweledigaeth, ymroddiad, ond yn fwy na dim, brwdfrydedd, wedi cael ei ddarlledu o gwmpas Prydain. O Lanelli i Fangor, Aberystwyth i Gaerdydd, mae ein canghennau wedi profi twf nodedig mewn cefnogaeth a gweithgarwch- a hyn oll mewn cyfnod pan gawn ein hatgoffa yn ddyddiol gan y wasg bod pobl ifanc yn colli diddordeb mewn gwleidyddiaeth.

Dyw’r ffordd i lwyddiant byth hawdd. Fodd bynnag, beth sydd yn hanfodol nodi yw ein bod yn defnyddio unrhyw siomedigaeth i helpu bywiogi ein dyheadau ar gyfer y flwyddyn nesaf. Does ddim amheuaeth bydd etholiad 2016 yn foment dyngedfennol i Blaid Cymru, a Phlaid Cymru Ifanc. Er rhai rhwystrau, mae ymgyrch San Steffan wedi profi ein bod dal ar y llwybr iawn i lwyddiant flwyddyn nesaf, gan unwaith eto atgyfnerthu’r ffaith mai dim ond ni sydd wirioneddol yn ymladd dros fuddion Cymru.

 

 

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *