Amdanom Ni

Mae pob aelod o Blaid Cymru sydd o dan 30 mlwydd oed yn aelod o’n mudiad ieuenctid. Dyfodol Cymru yw ei phobl ifanc, ac rydym yn credu mai ein cenhedlaeth ni ddylai gydio yn y cyfle i newid ein gwlad er gwell. Credwn fod gan Gymru gymaint mwy i’w gyfrannu, a gwyddwn y gallwn gyda’n gilydd lunio mudiad all roi i bobl ifanc Cymru weledigaeth wahanol ar gyfer eu dyfodol. Un lle gall ein holl ddinasyddion ymfalchïo yn eu gwlad hyderus, ysbrydoledig, lwyddiannus a bywiog eu hunain.

  1. Rhyddid Cenedlaethol Prif nôd Plaid Cymru Ifanc yw brwydro dros annibyniaeth i Gymru fel llawn aelod o Undeb Ewropeaidd ddemocrataidd, gymdeithasol ac unedig.
  2. Gweriniaeth  Rydyn ni’n credu y dyliai pob dinesydd fod yn gwbwl gyfartal ac y dylid ethol phob haen o’n llywodraeth yn ddemocratiadd. Rydyn ni’n credu mewn Gweriniaeth Gymreig gymdeithasol a chwbwl ddemocrataidd.
  3. Democratiaeth gref Rydym eisiau i Gymru fod yn genedl lle all bob dinesydd, o 16 mlwydd oed ymlaen, allu pleidleisio a chyfrannogi’n gyflawn i’ n strwythurau democrataidd. Ymgyrchwn dros system etholiadol gyfrannogol lle mae pob pleidlais yn cyfri.
  4. Cyfiawnder Cymdeithasol Rydym yn credu y dyliai pawb yn ein cymdeithas allu cyfrannu a dibynnu ar wladwriaeth lês gref ac effeithlon i’n hamddiffyn pan y bod angen.
  5. Gwaith Mae gan bobl ifanc yr hawl i waith da sy’n talu cyflog teilwng er mwyn gallu byw.
  6. Addysg am ddim Mae addysg yn hawl dynol, a chredwn y dyliai’r wladwriaeth ariannu’r system addysg o’r ysgol feithrin i’r brifysgol. Rydym wedi bod yn rhan greiddiol o nifer o ymgyrchoedd yn erbyn ffioedd ac o blaid addysg am ddim. Mae creu cymdeithas wâr, weithgar a deallus yn hollwbysig i greu democratiaeth aeddfed.
  7. Hawliau Gweithiwn i adeiladu cymdeithas sy’n rhydd o batriarchiaeth a brwydrwn dros hawliau cyfartal pobl LHDT. Condemniwn bob ymdrech i bardduo pobl sy’n perthyn i unrhyw lleiafrif, boed hynny’n ethnig neu rhywiol, a gweithwn dros gymdeithas oddefgar sy’n rhydd o ragfarn..
  8. Y Gymraeg Credwn mewn adeiladu cymdeithas wirioneddol ddwyiethog lle mae gan bawb yr hawl i ddefnyddio’r Gymraeg. Mae’r Gymraeg yn haeddu statws cwbl gydradd yng Nghymru a dyliai pobl disgybl gael y cyfle i ddysgu ein hiaith genedlaethol yn rhugl.
  9. Trafnidiaeth Cymru yw’r unig wlad yn Ewrop heb un cilometr o reilffordd wedi ei thrydaneiddio, ac eto mae’r cwmnioedd preifat sy’n eu rhedeg wedi sicrhau bod ein rheilffyrdd ymysg y drytaf yn Ewrop i ddefnyddio. Ymgyrchwn dros system drafnidiaeth effeithlon sy’n cysylltu cymunedau ein cenedl yn gyflym ac am bris rhesymol. Cefnogwn brisioedd gostyngiedig i bobl ifanc.
  10. Yr amgylchedd Rhaid i’n cymdeithas symud tuag at economi carbon niwtral ac mae gennym rôl bwysig i chwarae er mwyn amddiffyn ein tir oddi wrth fonopoli cwmnioedd mwyno mawrion a’r teulu brenhinol.

I ddarllen ein cyfansoddiad, clicia yma.

Clici yma am ein polisi diogelu.